Regulamin

SKLEP INTERNETOWY DREWTRAL.PL

§1 Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest:

F.P.H.U. DREW-TRAL Andrzej Biedrawa z siedzibą w 34-236 Sidzina, Sidzina 445

NIP: 735-180-80-10

REGON: 940753694

Tel. +48 506 200 433

E-mail: info@drewtral.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawieniniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Klientem [dalej Klient] może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,  osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialnośćza wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 55615563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie pod numerem podanym w parafie 1 niniejszego regulaminu.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanymtowarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniuKodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją okolejnych etapach realizacji zamówienia:
  • po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adrespoczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.
 7. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony odmomentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 8. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez KodeksCywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),
  • płatność przy odbiorze (pobranie),
  • płatność przelewem online dokonywana za pośrednictwem firmy Przelewy24.pl (przelew online),
  • płatność za pomocą kodu BLIK.
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dnikalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności lub po złożeniu zamówienia – w przypadku pobrania.

§5 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich do 72 godzin od momentu złożenia i opłacenia zamówienia lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Klient zostaje o tym poinformowany mailowo lub telefonicznie.

§6 Reklamacje /rękojmia/

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

 F.P.H.U. DREW-TRAL Andrzej Biedrawa

Sidzina 445 

34-236 Sidzina

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez KodeksCywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 4. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;  za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,za pośrednictwem małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie, Ujastek 1, 30-001 Kraków krakow.wiih.gov.pl

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać naadresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentemma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczeniatowaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
  • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
  • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu odumowy na swój koszt.
 4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać sięze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. Wprzypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawyprzedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,zabezpieczenia, nadania).
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał  do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemukonsumentem.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania zniej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

§8 Konto Klienta

 1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowanezakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.
 3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronachinternetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, nawskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:
  • po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę oświadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:
  • wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
  • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnionewątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 8. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowyzastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:
  • wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
  • kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
 9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 10. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklepmoże rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia

§9 Ochrona prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie określonym w Polityce Prywatności

§10 Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 2. urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet iprzeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. włączona obsługa JavaScript;
 5. akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§11 Postanowienia szczególne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowiregulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep, przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

 1. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

 1. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisyprawa.

§12 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany wustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określonyw ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmianyregulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawopolskie.

Załączniki do pobrania:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY